Samospráva

Právomoci starostu obce:

- je štatutárnym orgánom obce v majetkovo-právnych vzťahoch obce a pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce

- je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch

- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva

- vykonáva obecnú správu

- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu

- zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám

- uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie

- podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva

 - môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné

- môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6.670,- €

 

Starosta obce:            Pavol Šimurda

Zástupca starostu:     Ing. Martin Vinčur

Hlavná kontrolórka:        Mária Jakubová

Poslanci obecného zastupiteľstva:     Ing. Lea Brečková

                                                             Matúš Brek

                                                             Ing. Martin Vinčur

                                                             František Novák

                                                             Peter Tkáč

Pracovníčka obecného úradu:             Gabriela Hajdučková

Úradné hodiny:                                     Pondelok - Piatok:    07.30 - 15.30